Віртуальны музей пісьменніка-земляка
Франца Іванавіча Сіўко
3-я ЗАЛА 1-я экспазіцыя
БІБЛІЯГРАФІЯ
                                                                                    СПІС КНІГ ФРАНЦА СІЎКО

«З чым прыйдзеш» (1991)
«Апошняе падарожжа ў краіну ліваў» (1997)
«Удог» (2001)
«Ягня ахвярнае» (2003)
«Бялячык» (2003)
«Асіметрыя» (2005)
«Дзень бубна» (2008)
«Выспы» (2011)
«Эдэм» (2014)
«Плебейскія гульні» (2015)
“Штрыхкоды” (2017)
“Раз – шкілет, і два – шкілет” (2019)
«Дыялог» (у сааўтарстве з Ю. Станкевічам, 2020)
“Бобрык Плясік і Цімоша” (2022)
АРТЫКУЛЫ ПРА ТВОРЧАСЦЬ
Сіўко Франц // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мн., 1996. — Т. 14. — С. 425.

Сіўко Франц // Пісьменнікі Віцебшчыны: даведнік / рэд. Ф. І. Сіўко. — Віцебск, 2001. — С. 77-79.

Марціновіч А. Кавальчук у ролі … Шэрлака Холмса / А. Марціновіч // Полымя. — 1998. — № 4. — С. 305—309. —
Рэц. на кн. Ф. Сіўко «Апошняе падарожжа ў краіну ліваў».

Марціновіч А. Удог — увасабленне бяспамяцтва / А. Марціновіч // Полымя. — 2002. — № 3 −4. — С. 271—276. —
Рэц. на кн. Ф. Сіўко «Удог».

Штэйнер І. Ф. Добры дзень, Франц Іванавіч / І. Штэйнер // ЛІМ. — 2002. — 22 сак. — Рэц. на кн. Ф. Сіўко «Удог».

Панізнік С. З-пад паўночнай Ніягары / С. Панізнік // Голас Радзімы. — 2003. — 22 тр.

Андрэйчанка Т. Дрэва, падобнае на Беларусь / Т. Андрэйчанка // ЛІМ. — 2003. — 28 ліст.

Бароўка В. Франц Сіўко / у зб. «Літаратурныя постаці Віцебшчыны: гісторыя і сучаснасць». — Віцебск: УА «ВДУ
імя П. М. Машэрава». — 2008. — С. 126—144.

Галубовіч Л. Што пасееш — тое пажнеш / Л. Галубовіч // ЛІМ. — 2006. — 6 студз.

Штэйнер І. Сіметрыя пошукаў і знаходак / І. Штэйнер // ЛІМ. — 2006. — 6 студз.

Шынкарэнка В. Сіўко: прыняцце і пераадоленне межаў / У зб. «Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх
літаратурах». — Гомель. — 2007. — Т. 2. — С. 170—174.

Бубнач Б. Каханне падчас бубні / Б. Бубнач // Витебский проспект. — 2008. — 22 тр.

Чарнякевіч Ц.
Сны аб Беларусі / Ц. Чарнякевіч // ЛІМ. — 2008. — 21 ліст.

Максімюк Ян. Вечнае пракляцце і вечны колазварот / Ян Максімюк / Наша Ніва. - 2009. - 2 лют.


Кісліцына Г.
Чалавек постмадэрну ў сучаснай беларускай літаратуры / Г. Кісліцына. — Мн.: Права і эканоміка,
2010. — С. 109—118.

Бароўка В. Ю. Этычны партрэт сучасніка ў кнізе “Плебейскія гульні” Франца Сіўко / В. Бароўка // Białorustenistyka
białostocka. — 2016. — Т. 8. — С. 222—230.

Штэйнер І. Ф. Добры дзень, Франц Іванавіч! (маральны імператыў творчасці Ф. Сіўко) / у кн. «Bis repetite placent».
— Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. — С. 143—156.

Кошман П. Р. Мастацкая канструкцыя нацыянальнага вобраза свету ў аповесці Ф. Сіўко "Удог" / П. Кошман //
Мозыр : МДПУ імя. І. П. Шамякіна, 2016. — С. 109—111.

Алейчанка Ю. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? / Ю. Алейчанка // Неман. — 2014. — № 12. — С. 204
— 208. — Рэц. на кн. Ф. Сіўко «Эдэм».
У Беларускай рэдакцыі Шведскага радыё, 2008 г.
У Беларускай рэдакцыі Шведскага радыё, 2008 г.
Артыкулы пра творчасць Ф. Сіўко